STATUT


Ujednolicony tekst Statutu po zmianach przyjętych Uchwałą Nr 3 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z dnia 23.05.2012 roku .

 

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem
STATUT

 

Rozdział I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1.   Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem
2.   Siedziba Stowarzyszenia i jego władz znajduje się w Zakopanem.
3.  Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie im. M. Karłowicza

§ 2


Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) .

§ 3


1.   Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


2.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania.


3.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


4.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


5.   Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej działalności członków Zarządu; Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom i osobom trzecim.

 

§ 4


Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci oraz logotypu zgodnie z właściwymi przepisami.

 

Rozdział II


CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§5

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz upowszechniania i pielęgnowania muzyki,
ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Podhala, poprzez:

 • upowszechnianie polskiej muzyki na tle muzyki światowej;
 • działania promujące młode talenty muzyczne;
 • działania na rzecz integracji europejskiej w dziedzinie kultury muzycznej i sztuki poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami;
 • działania edukacyjne i integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych szczególnie uzdolnionych muzycznie;
 • działania na rzecz rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej w celu wyrównywania ich szans na zdobywanie szerokiego kontaktu ze sztuką;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskich elementów w muzyce światowej;
 • Propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Mieczysława Karłowicza;
 • promowanie twórczości kompozytorów inspirujących się w swych dziełach Tatrami
  i folklorem Podhala;
 • kultywowanie tradycji organizacji muzycznych oraz twórców mieszkających
  lub tworzących na terenie Zakopanego i Powiatu Tatrzańskiego;
 • promocję regionu Zakopanego i Podhala poprzez stworzenie modelu „turystyki muzycznej”;
 • działania na rzecz powstania na terenie Zakopanego profesjonalnej sali koncertowej;
 • działania na rzecz utworzenia nowego wizerunku Zakopanego jako centrum kultury;
 • działalność edukacyjną;
 • promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą;
 • działania na rzecz integracji przygranicznych regionów w dziedzinie muzyki;
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami i innymi podmiotami prawnymi;
 • gromadzenie i udostępnianie wszelkich materiałów związanych z muzyką;
 • współpracę z twórcami i konserwatorami instrumentów muzycznych.

 
§ 6


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację koncertów i festiwali;
 • działalność wydawniczą, wystawienniczą, publicystyczną;
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, konkursów i konferencji;
 • współpracę z organami administracji publicznej, instytucjami oraz innymi podmiotami;
 • udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej wybitnie uzdolnionej młodzieży,
 •  w szczególności wywodzącej się z regionu Podhala, w tym także niepełnosprawnej;
 • pomoc członkom Stowarzyszenia w kontaktach z muzyką, poprzez organizowanie wyjazdów na koncerty;
 • prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział III


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7


1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)   członków zwyczajnych,
b)   członków wspierających,
c)   członków honorowych.

§ 8


1.   Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.


2.   Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.


3.   Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi Stowarzyszenia.


§ 9


1.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie
o przystąpieniu wraz  z rekomendacją jednego członka Stowarzyszenia oraz zobowiązanie do opłacania składek.  


2.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały      podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.


3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.


§ 10


1.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a)   uczestnictwa w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia,
b)   wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,
c)   zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d)   uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

2.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a)   brać czynny udział w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b)   przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c)   regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11


1.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a)   pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b)   śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności
do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,
d)   wykluczenia.


2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a)   nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b)   postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem oraz z uchwałami organów Stowarzyszenia,
c)   postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi
w dobre imię Stowarzyszenia,
d)   działania na szkodę Stowarzyszenia.


3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.


4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd
w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.


5.   Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

§ 12


1.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, deklarująca pomoc finansową, rzeczową
lub merytoryczną w realizowaniu celów Stowarzyszenia.


2.   Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.


3.   Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości


4.   Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13


1.   Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę, na wniosek Zarządu, nada Walne Zebranie członków,
za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.


2.   Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego,
nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.


3.   Walne Zebranie członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.


4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.


§ 14


Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

Rozdział IV


WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15


Władzami Stowarzyszenia są:
a)   Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
b)   Zarząd Stowarzyszenia,
c)   Komisja Rewizyjna.

 

§ 16


1.   Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.


2.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5 letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.


3.   Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a)   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b)   pisemnej rezygnacji,
c)   odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.


4.   W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji władze te działają w zmniejszonym składzie do upływu kadencji, chyba
że ich skład wynosić będzie mniej niż 3 osoby, wówczas Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


5.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 17


1.   Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu,
o ile Statut nie stanowi inaczej.


2.   Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.


3.   Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.


4.   Człowiek Stowarzyszenia może pisemnie upoważnić innego członka Stowarzyszenia
do głosowania jawnego lub tajnego we władzach Stowarzyszenia.

§ 18


1.   Walne Zebranie członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej
raz w roku kalendarzowym.


2.   Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni  przed jego terminem.


3.   Zarząd jest zobowiązany także zwołać Walne Zebranie członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania członków musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.


4.   Do żądania zwołania Walnego Zebrania członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd
o inne punkty.

 

§ 19

 

1.   Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
a)  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)  uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c)  wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d)  uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
e)  rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h)  ustalenie wysokości składek członkowskich,
i)   podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka Honorowego,
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
l) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


2.   Walne Zebranie członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.


3.   Walne Zebranie członków po otwarciu go przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.


§ 20


1.   Zarząd  składa się z 3-5 członków w tym obowiązkowo prezesa, wiceprezesa i skarbnika.


2.   Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub upoważniony członek Zarządu.


3.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 

§ 21


1.   Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia  należy:

a) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
b) realizacja uchwał walnego zebrania członków
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
d) zarządzanie majątkiem
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia
f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
h) zwoływanie walnego zebrania
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

2.   Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


3.   Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.


4.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5.   Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6.   Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.


§ 22


1.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób z tym z przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia


2.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)   kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b)   ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansów,
c)   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
d)   wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
e)   składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.


3.   Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

4.   Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a)   będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)   skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5.   Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne
z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

 

§ 23


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział V


MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 24

1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.


2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a)  składek członkowskich,
b)  dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
c)  środków otrzymanych od sponsorów,
d)  darowizn, zapisów, spadków,
e)  dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f)  dochodów z majątku,
g)  zbiórek publicznych,
h)  dochodów z majątku i dochodów z działalności gospodarczej


3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane według zasad określonych przez Zarząd.


4.   Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


5.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.


5.   Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.


6.   Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania członków:
a)  nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b)  nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c)  zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, nie przekraczającej jednorazowo kwoty 50 tysięcy     
złotych,
e)  zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
f)  przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 25

 

1.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji celów statutowych.

2.   Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

   • wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
    z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – nr 58.1
   • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na  cele reklamowe w mediach drukowanych –  73.12.B
   • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach –  73.12.D
   • Pozostałe formy edukacji artystycznej – 85.52.Z
   • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
   • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
    – 47.99.Z

2.   O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.


§ 26


Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym prezes
lub wiceprezes.

 

Rozdział VI


PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 27


Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zabranie członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 28


1.   Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.


2.   Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie członków nie wyznaczy innych likwidatorów.


3.   Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania członków. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Gminy Zakopane. W przypadku reaktywowania Stowarzyszenia, majtek podlega zwrotowi.